Rejestracja

Osoba Prywatna

Imię i nazwisko

Adres pocztowy, (ulica i numer)

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres email

Kategoria uczestnika

Tytuł naukowy

Stanowisko

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

Firmy i Instytucje

Nazwa Firmy

Adres firmy

Kod pocztowy i miejscowość

NIP firmy

Osoba zgłaszająca

Osoba uczestnicząca (wymagane)

Kategoria uczestnika

Telefon kontaktowy

Adres email

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

I. Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa

 1. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.witamina-d.eu/2015 najpóźniej do dnia 9 lipca 2015 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w konferencji (100% wartości opłaty rejestracyjnej) w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Wpłata na konto Organizatora logistycznego dokonywana jest poprzez przelew bankowy po otrzymanej uprzednio fakturze pro-forma.
 3. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc w danej kategorii uczestnictwa.
 4. Zgłoszenia niekompletne (np. brak danych kontaktowych) nie będą rozpatrywane. Ewentualne uwagi należy zamieszczać w treści formularza zgłoszeniowego w odpowiedniej rubryce, np. informacja o zaangażowaniu tłumacza podczas ww. konferencji (koszt dodatkowej usługi w postaci tłumaczenia do ustalenia z Organizatorem).
 5. Formularz zgłoszeniowy stanowi dokument umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem tylko w przypadku otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprawnej rejestracji Uczestnika i dostępności miejsca w danej kategorii uczestnictwa.
 6. Organizator może odwołać uczestnictwo w konferencji osób, które nie uiściły w całości kosztów uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego (należność musi znajdować się na koncie EEC-Marketing Sp. z o.o.)

II. Koszty uczestnictwa w konferencji; warunki płatności.

 1. Opłaty rejestracyjne:
  Uczestnicy (kategorie)do 18.06.2015do 9.07.2015
  Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (sektor państwowy i prywatny)600,00 zł800,00 zł
  Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, przedstawiciele NZOZ, prywatne i państwowe uczelnie wyższe, prywatne szpitale300,00 zł350,00 zł
  Studenci**150,00 zł 200,00 zł
  Inni350,00 zł400,00 zł
  * Ceny nie uwzględniają podatku VAT (23%)
  ** do 26 roku życia
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, katalog pokonferencyjny z prezentacjami wykładowców catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych, takich jak np. zakwaterowanie, organizacja tłumaczenia, kosztów dojazdu.
 4. Zapłata za uczestnictwo w konferencji powinna być uiszczona terminowo zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora. Dane na fakturze są prawnie wiążące. Koszty bankowe są ponoszone przez Uczestnika.
 5. Płatności należy regulować przelewem bankowym na niżej podane konto. Należności związane z uczestnictwem w konferencji będą regulowane w walucie polskiej (PLN) na konto: PKO BP S.A.: 43 1020 1169 0000 8502 0192 1311
 6. Płatność zrealizowana musi zostać następująco: 100% wartości opłaty rejestracyjnej + VAT.
 7. Oficjalnym językiem wykładowym konferencji jest język polski.

III. Odwołanie uczestnictwa

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji przedstawiona w formie pisemnej/elektronicznej po terminie 20 maja br. upoważnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wszystkimi kosztami związanymi z uczestnictwem w konferencji, tj. 100% opłaty rejestracyjnej.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji Uczestnik nie wyraża sprzeciwu wobec obciążeń związanych z rezygnacją i zobowiązuje się uiścić je bez zwłoki, zgodnie z terminem płatności podanym przez Organizatora. Rezygnacje należy kierować na adres: biuro@witamina-d.eu
 3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji.

IV. Miejsce rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszych „Warunków uczestnictwa w II Konferencja Naukowej „Witamina D – eliksir zdrowia”
 3. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień niniejszych „Warunków uczestnictwa w II Konferencja Naukowej „Witamina D – eliksir zdrowia” jest prawo polskie.

V. Kontakt

Biuro Konferencji:
ul. Marconich 3, lok.18
tel.: +48 22 243 17 73
kom.: +48 668 883 301
fax: +48 22 742 19 32
e-mail: biuro@witamina-d.eu